Czasopisma IBUK Libra

Czasopisma dostępne w Wirtualnej Wypożyczalni IBUK Libra

(IBUK Libra nie posiada wszystkich numerów poniższych czasopism o konkretne numery należy pytać telefonicznie lub na miejscu w bibliotece)

Tytuł

Tematyka

Barometr Regionalny. Analizy i prognozy.

Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy” poświęcony jest teoretycznym i empirycznym pracom z zakresu ilościowych badań regionalnych, a zwłaszcza analiz i prognoz rozwoju gospodarczego oraz ocen koniunktury gospodarczej, przedsiębiorczości, innowacji, kapitału intelektualnego, rynku pracy na poziomie regionalnym a także współpracy międzyregionalnej i transgranicznej, ze szczególnym uwzględnieniem regionów Unii Europejskiej.

W kwartalniku prezentowane są artykuły i komunikaty z badań z zastosowaniem metod analizy statystycznej, opracowywania badań ankietowych, modelowania ekonometrycznego, taksonomii, klasyfikacji oraz pozyskiwania wiedzy.

Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza

Zakres tematyczny czasopisma: teoria i modelowanie rozwoju pożaru, metody i środki zapobiegania pożarom oraz ograniczania ich skutków, dochodzenia po pożarowe i analiza ryzyka pożaru, taktyka, technika i bezpieczeństwo w działaniach ratowniczo-gaśniczych, aspekty prawne i edukacja w ochronie przeciwpożarowej, bezpieczeństwo i ochrona ludności, zagrożenia i ochrona środowiska, materiały w ochronie środowiska i zagrożeniach pożarowych, nowoczesne technologie w ochronie przeciwpożarowej i ochronie środowiska

Biblioteka Regionalisty

Tematyka czasopisma obejmuje takie zagadnienia, jak: polityka regionalna, rozwój przestrzenny, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień rozwoju lokalnego i regionalnego, metropolizacja w dobie gospodarki opartej na wiedzy, finanse jednostek samorządu terytorialnego, bezpieczeństwo w przestrzeni, jak również kreatywność i innowacyjności gospodarki regionalnej.

Didactiks of Mathematics

Jest to czasopismo poświęcone doskonaleniu metod nauczania matematyki i przedmiotów pokrewnych takich jak statystyka, badania operacyjne i ekonomia matematyczna na studiach ekonomicznych i stanowi forum wymiany doświadczeń dla wszystkich osób zaangażowanych w nauczanie.

Ekonometria

Tematyka prac dopuszczonych do druku po pozytywnej recenzji dotyczy zarówno teoretycznych jak i aplikacyjnych aspektów metod ekonometrii, statystyki i matematyki. Obszar aplikacji metod ekonometrii, statystyki i matematyki obejmuje szeroko rozumianą problematykę ekonomiczną, w tym makro i mikroekonomiczne analizy statystyczno- ekonometryczne, analizę i modelowanie danych rynkowych, inwestycji kapitałowych oraz ubezpieczeń.

Ekonomia XXI wieku

Zakres tematyczny publikowanych tekstów obejmuje m. in. historię myśli ekonomicznej, mikroekonomię, ekonomię instytucjonalną, makroekonomię, politykę ekonomiczną, ekonomię międzynarodową, biznes międzynarodowy, ekonomię ekologiczną, ekonomikę rolnictwa, ekonomikę miast i regionów.

Ekspert budowlany

Tematyka pisma obejmuje wszystkie etapy procesu budowlanego. Artykuły zamieszczane są w odpowiednich działach: wnętrza, budowa, instalacje, ogrody.

Financial Siences (Nauki o finansach)

Tematyka czasopisma to: finanse publiczne, rynki finansowe, finanse przedsiębiorstw czy pośrednictwo finansowe.

Human Muvement

Czasopismo poświęcone Wychowaniu Fizycznemu

Informatyka Ekonomiczna

Informatyka Ekonomiczna” zawiera szeroki wybór artykułów naukowych prezentujących poglądy oraz przemyślenia autorów, wynikające z doświadczeń związanych z tworzeniem, doskonaleniem oraz stosowaniem nowoczesnych technologii informacyjnych w organizacjach. Artykuły przedstawiają współczesne kierunki naukowe oraz tendencje zarysowujące się we współpracy między podmiotami gospodarczymi a ośrodkami naukowymi. Poruszane zagadnienia coraz częściej wiążą się z problemami informatycznymi wynikającymi z globalizacji.

International Bussines and Global Economy (Biznes międzynarodowy w gospodarce globalnej)

Ta dość zróżnicowana tematycznie pozycja przynosi oryginalne spojrzenie na gospodarkę światową – globalizacja wywiera wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy w wymiarze międzynarodowym, poszczególnych krajów, przedsiębiorstw, a także jednostek.

International Jurnal of Food Science and Bioprocessing

Tematyka obejmuje: technologię żywności i żywienia, towaroznawstwo żywności oraz zapewnienie jakości i bezpieczeństwa.

International Jurnal of Research in E-Learning

Tematyka czasopisma naukowego International Journal of Research in E-learning odzwierciedla koncepcyjne zasady leżące u podstaw modernizacji edukacji i reformy systemów edukacyjnych w krajach europejskich, jak i krajowych strategii rozwoju na miarę XXI wieku. 

Konińskie Studia Językowe

Celem i misją czasopisma Konińskie Studia Językowe jest stworzenie platformy do dyskusji na temat osiągnięć oraz wyzwań stojących przed naukowcami zajmującymi się językami w ujęciu stosowanym. Adresatem czasopisma są zarówno doświadczeni, jak i początkujący badacze języków, językoznawcy stosowani, dydaktycy, tłumacze, kulturoznawcy i wszyscy ci, którzy traktują język jako podstawowy przedmiot swoich badań. Motywem przewodnim i osią spajającą pracę redakcji jest refleksja nad językiem.

Kultura i rozwój

Periodyk wydawany we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie oraz Uniwersytetem Warszawskim.

Magazyn literacki KSIĄŻKI

Magazyn Literacki KSIĄŻKI” to profesjonalny miesięcznik poświęcony rynkowi wydawniczemu i księgarskiemu, skierowany do wszystkich miłośników książek, księgarzy, bibliotekarzy, wydawców i dystrybutorów książek.

Management Forum

Tematyka to różne koncepcje i aspekty zarządzania

Mediacal Sience Pulse

Czasopismo Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu poświęcone szeroko pojętej medycynie.

Mathematical Economics

Czasopismo naukowe Mathematical Economics prezentuje wyniki badań naukowym prowadzony przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i innych renomowanych ośrodków naukowych w kraju i za granicą

Nauki Inżynierskie i Technologie

Publikowane są zarówno artykuły recenzowane jak i prace nierecenzowane (relacje z konferencji krajowych i zagranicznych, omówienia nowości wydawniczych) z zakresu technologii żywności i żywienia, technologii chemicznej, mikrobiologii, biotechnologii, towaroznawstwa oraz zapewnienia jakości i bezpieczeństwa  żywności.

Nauki o Finansach

Czasopismo „Nauki o Finansach”porusza tematykę związaną z finansami publicznymi i rynkami finansowymi.

Nauki o zarządzaniu

Tematyka czasopisma to metody i techniki zarządzania

Nauki przyrodnicze

Czasopismo wydawane przez Stowarzyszenie Studentów Nauk Przyrodniczych a dotyczące zagadnień dotyczących nauk przyrodniczych

Nauki Społeczne

Tematyka czasopisma to całokształt uwarunkowań, w jakich funkcjonują współczesne społeczeństwa, między innymi społeczeństwo polskie.

Neophilogica

Autorzy podejmują zagadnienia związane z różnorodną tematyką językoznawczą od badań kognitywistycznych, po inne ujęcia teoretyczne, np. odwołujące się do filozofii, epistemologii czy koncepcji struktur predykatowo – argumentowych

Nowa Biblioteka. New Library. Usługi, Technologie Informacyjne i Media

Recenzowany kwartalnik naukowy „Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media”, publikowany przez Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zawiera artykuły, komunikaty, materiały, sprawozdania oraz recenzje i omówienia publikacji z zakresu szeroko pojętej bibliologii i informatologii.

PLEJ3 czyli Psycholingwistyczne Eksploracje Językowe

Celem publikacji, jest popularyzacja najnowszych osiągnięć w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych wśród młodych badaczy .

Poradnik Diabetologiczny

Poradnik Diabetologiczny – dodatek specjalny do czasopisma Analiza przypadków w pielęgniarstwie i położnictwie to specjalistyczne opracowanie dla pielęgniarek i położnych poświęcone szeroko rozumianej kwestii edukacji, profilaktyki i leczenia cukrzycy.

Prace Geograficzne

Prace Geograficzne są czasopismem naukowym wydawanym przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Należą, obok Czasopisma Geograficznego i Przeglądu Geograficznego do grupy najstarszych polskich czasopism geograficznych. W Pracach Geograficznych publikowane są artykuły oraz recenzje obejmujące zagadnienia z zakresu: Geografii fizycznej i nauk pokrewnych, m.in.: geofizyki, geologii, środowiskowej, ochrony środowiska, ochrony przyrody, geoekologii, ekohydrologii i Geografii społeczno-ekonomicznej i nauk pokrewnych, m.in.: rozwoju lokalnego i regionalnego, studiów regionalnych, studiów miejskich, gospodarki przestrzennej, planowania regionalnego.j.

Prace Instytutu Elektrotechniki

W „Pracach Instytutu Elektrotechniki” publikowane są oryginalne artykuły naukowe, prace przeglądowe, prace habilitacyjne i skrócone prace doktorskie z zakresu szeroko pojętej elektrotechniki

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Przegląd Biblioteczny

Rocznik Samorządowy

“Rocznik Samorządowy” to recenzowane czasopismo naukowe wydawane przez Pracownię Badań nad Samorządami.

Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Społeczeństwo i Ekonomia

Czasopismo tworzy forum wymiany wiedzy i upowszechniania wyników badań z zakresu nauk społecznych. Walorem czasopisma jest jego interdyscyplinarny charakter, umożliwiający rozpatrywanie zjawisk społecznych z różnych perspektyw badawczych. Publikujemy przede wszystkim artykuły dotyczące zagadnień stanowiących przedmiot zainteresowania demografii, ekonomii, filozofii, historii, komunikacji społecznej, polityki społecznej i socjologii.

Społeczeństwo i Polityka

Czasopismo naukowe tworzone przez Wydział Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Studia Politicae Universitatis Silesiensis

Wydawany przez Uniwersytet Śląski kwartalnik dotyczący nauk politycznych.

Śląski Przegląd Statystyczny

W ostatnich latach wiele artykułów zamieszczanych w czasopiśmie poświęconych jest teoretycznym i praktycznym zagadnieniom statystyki aktuarialnej, . Niezależnie od problematyki społecznej i ubezpieczeniowej regularnie publikowane są artykuły dotyczące historii statystyki, a także wybitnych postaci mających zasługi w rozwoju statystyki, jej propagowaniu czy też stosowaniu.

Świt e-booków

Pierwszy polski e-magazyn o e-książkach, e-pisarzach, e-czytelnictwie, self-publishingu. 

Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny

Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” to jedyne w kraju czasopismo naukowe, poświęcone badaniu zjawisk społecznych i kulturowych w perspektywie memetycznej.

Wortfloge. Szyk słów

Periodyk stawia sobie za cel nie tylko przedstawianie i upowszechnianie problemów literatury, języka i kultury niemieckojęzycznego obszaru językowego, lecz także pośredniczenie w wymianie myśli między humanistyką niemiecką i polską oraz komparatystyczne podejście do prezentowanych zagadnień. Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny, ale pozostaje wierne podstawowym obszarom filologii: językoznawstwu i literaturoznawstwu.

Wyzwania gospodarki globalnej. Prace i materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego

Szeroki zakres aktualnych problemów rozwoju gospodarki światowej.

Zamojskie Studia i Materiały. Seria Pedagogika

Zamojskie Studia i Materiały – Seria Pedagogika jest poświęcona zagadnieniom szeroko rozumianej pedagogiki. Zwraca uwagę na problemy pedagogiczne związane z wychowaniem i kształceniem młodzieży w Polsce i Europie. W kręgu zainteresowań wydawnictwa znajdują się standardy edukacyjne, rozwiązania programowe i organizacyjne obecnego systemu edukacji w Polsce i krajach sąsiedzkich oraz zagadnienia związane z kształceniem przyszłych pedagogów.

Zarządzanie organizacjami obywatelskimi i samorządowym

Monografia poświęcona różnym aspektom zarządzania organizacjami samorządowymi (samorządu terytorialnego i gospodarczego) oraz obywatelskimi (pozarządowymi i spółdzielczymi).

Zoophilogica Polish Journal of Animal Studies

Interdyscyplinarne czasopismo naukowe, poświęcone szerokim zagadnieniom kulturowo-społecznym w perspektywie human animal studies.