Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączuzobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pbwnowysacz.pl
Dane teleadresowe Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu
tel./ fax 18 4437067
e-mail: pbwnowysacz@onet.pl
adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 61

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2018-08-30.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-05

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej nie ma dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-05. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej .

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Udogodnienia:

Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • przełączniki zmiany kontrastu,
 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami,
 • podkreślanie nagłówków i linków.

Przełączniki do tych udogodnień dostępne są w prawym górnym rogu strony pod ikoną oznaczającą kontrast.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Beatą Górą, e-mail: pbw_info@poczta.onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (18) 4437067. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu mieści się na parterze budynku przy ul. Jagiellońskiej 61 – do którego są dwa wejścia dla użytkowników.

 1. Wejście od ul. Jagiellońskiej jest niedostępne dla niepełnosprawnych.
 2. Podjazd dla niepełnosprawnych jest dostępny od strony wejścia od Al. Wolności (obok ogrodzenia starego cmentarza znajduje się wjazd dla samochodów i wejście dla pieszych, w środkowej części budynku widoczny jest podjazd).
 3. W bibliotece jest toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 4. Na korytarzu obok portierni umieszczona jest tablica z rozkładem agend biblioteki, informacji udzielają portierzy i pracownicy biblioteki.

Pomocy osobom niepełnosprawnym, chcącym skorzystać ze zbiorów udziela pracownik biblioteki. Zalecany wcześniejszy kontakt: tel. 18 4437067, e-mail: pbw_info@poczta.onet.pl

Siedziba Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gorlicach mieści się na pierwszym piętrze budynku przy ul. Wróblewskiego 10, 38-300 Gorlice.
Lokal nie posiada windy, ani innych udogodnień dla niepełnosprawnych. Pomocy osobom niepełnosprawnym, chcącym skorzystać ze zbiorów udziela pracownik biblioteki. Zalecany wcześniejszy kontakt: tel. tel. (18)352 15 70 , e-mail: bibped@vp.pl

Siedziba Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Limanowej mieści się w budynku szkoły przy ul. Witosa 5, 34-600 Limanowa. Wejście do budynku wymaga pokonania kilku schodów. Na parterze znajduje się wypożyczalnia, a na pierwszym piętrze czytelnia.
Lokal nie posiada windy, ani innych udogodnień dla niepełnosprawnych. Pomocy osobom niepełnosprawnym, chcącym skorzystać ze zbiorów udziela pracownik biblioteki. Zalecany wcześniejszy kontakt: tel. (18)337 14 55, e-mail: pblim@poczta.onet.pl

Siedziba Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Targu mieści się w budynku przy ul. Królowej Jadwigi 1, 34-400 Nowy Targ. Na dzień sporządzenia deklaracji budynek nie jest dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych, ale remont, który zakończy się w sierpniu 2020 r. ma w pełni zlikwidować wszelkie bariery architektoniczne. Pomocy osobom niepełnosprawnym, chcącym skorzystać ze zbiorów udziela pracownik biblioteki. Zalecany wcześniejszy kontakt: tel. (18) 266 29 74, e-mail: bibpednt@poczta.onet.pl

Siedziba Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rabce mieści się na parterze budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul.Jana Pawła II 41, 34-700 Rabka. Wejście z boku budynku, na lewo od wejścia głównego do szkoły, nie ma barier architektonicznych. Pomocy osobom niepełnosprawnym, chcącym skorzystać ze zbiorów udziela pracownik biblioteki. Zalecany wcześniejszy kontakt: tel. (18)268 04 21, e-mail: pbw.rabka@gmail.com

Siedziba Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zakopanem mieści się na parterze budynku przy ul. Gimnazjalnej 14, 34-500 Zakopane. Wejście nie ma barier architektonicznych. Pomocy osobom niepełnosprawnym, chcącym skorzystać ze zbiorów udziela pracownik biblioteki. Zalecany wcześniejszy kontakt: tel. (18)206 84 49, e-mail: pedagogbiblzakopane@wp.pl

Dostępność informacyjno-komunikacyjna
Budynki Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu i jej Filii nie są wyposażone w:

 • pętle indukcyjne, ani inne urządzenia do obsługi osób słabosłyszących,
 • oznaczenia w alfabecie brajla ani oznaczenia kontrastowe, ale wszelkie napisy wykonane są czcionką w dużym rozmiarze,

W indywidualnych przypadkach osobom ze szczególnymi potrzebami pracownicy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu i Filii umożliwiają dostęp alternatywny poprzez wsparcie innej osoby (pracownika biblioteki lub portiera), bądź zastosowanie wsparcia technicznego (komunikowanie się drogą telefoniczną lub internetową). Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, po umówieniu się na konkretny termin.

Do wszystkich pomieszczeń Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu oraz jej Filii można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W razie zagrożenia pracownicy odpowiedzialni za ewakuację obejmą opieką osoby niepełnosprawne.