Nasza oferta

Misją Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu jest zagwarantowanie dostępu do różnorodnych źródeł wiedzy osobom kształcącym się          i doskonalącym, w szczególności nauczycielom, studentom i uczniom.  Naszym celem jest wspomaganie procesu uczenia się przez całe życie, zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu oraz  współudział w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego.

OFERUJEMY: 

Specjalistyczny księgozbiór pedagogiczny obejmujący kanon literatury psychologiczno-pedagogicznej, dydaktycznej.

Bogatą ofertę czasopism ogólnopedagogicznych i metodycznych.

Wybrane publikacje z pozostałych dziedzin wiedzy.


Różnorodne formy działalnosci informacyjnej: 

  • doradztwo merytoryczne bibliotekarzom szkolnym
  • fachowe poradnictwo bibliograficzne w wyszukiwaniu zbiorów
  • sporzadzanie bibliografii załącznikowej
  • pomoc dla początkujących nauczycieli (materiały dla nauczycieli odbywających staż, programy, konspekty zajęć, plany wynikowe)
  • porady w zakresie metodologii pracy naukowej

Organizację zespołów samokształceniowych dla nauczycieli różnych specjalności.


Doradztwo merytoryczne bibliotekarzom szkolnym.


Zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej, tematyczne lekcje biblioteczne dla uczniów.


Zapraszamy na wycieczki dydaktyczne prezentujace bibliotekę, jej zbiory i formy pracy.

 Biblioteka gromadzi materiały nauczycieli i jest otwarta na współpracę.