O filii

Historia Biblioteki

 Każda instytucja ma swoją tradycję i historię. Biblioteki pedagogiczne stanowią specjalną kategorię książnic, gdyż ich oferta skierowana jest do wyjątkowej kategorii czytelników-pracowników oświaty, studentów kierunków pedagogicznych.
 Rozwój tych placówek nawiązuje  do tradycji bibliotek nauczycielskich okresu międzywojennego.Biblioteka Pedagogiczna w Gorlicach została powołana dn. 12. 05. 1952 roku decyzją Dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie. Niezależnie od struktury organizacyjnej, administracyjnej-była instytucją powiatową i funkcjonowała pod nazwą Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna".
Misje tworzenia placówki powierzono pani Janinie Ciećkiewicz, nauczycielce Liceum Ogólnokształcącego w Gorlicach. Tam też biblioteka początkowo była zlokalizowana.
W pierwszym roku działalności księgozbiór liczył 1010 książek i 220 zarejestrowanych czytelników. 
Dzięki heroicznej pracy bibliotekarzy pod kierownictwem ówczesnego dyrektora placówki, Stanisława Grotowskiego,  na przełomie lat 50-tych i 60-tych biblioteka stanowiła centralny ośrodek życia intelektualnego i kulturalnego gorlickich nauczycieli.
W 1970 roku przeniesiono całą bibliotekę budynku Domu Nauczyciela, mieszczącego się przy ulicy Wróblewskiego 10.
Na początku lat 70-tych  nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika. Po odejściu  na emeryturę w 1972  roku pana Stanisława Grotowskiego, funkcję kierownika objęła pani Maria Potocka. Ukształtowany przez nią wizerunek placówki był zaprzeczeniem stereotypowego modelu biblioteki jako wyłącznie miejsca  do składowania i wypożyczania książek.
Pani Maria Potocka patronowała wszelkim działaniom kulturalno-oświatowym, wychowawczym w gorlickich placówkach oświatowych. Biblioteka stanowiła agendę Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. 
Pani kierownik, przy współpracy całego zespołu wprowadzała różnorodne formy pracy z czytelnikami: prelekcje, wystawy, konkursy.
W 1978 roku nastąpiła kolejna przeprowadzka. Księgozbiór wraz z wyposażeniem przeniesiono na I pietro Domu Nauczyciela, gdzie funkcjonuje do dnia dzisiejszego.
W latach 1970-1990 ukształtował się obecny pedagogiczno-naukowy profil zbiorów. Księgozbiór powiększył się o blisko 22 tysiące egzemplarzy.
W 1977 roku w związku z reformą administracyjną kraju, biblioteka została włączona w struktury organizacyjne Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu jako jej filia.
W 1990 roku odeszła na zasłużoną emeryturę   pani Maria Potocka. Od stycznia 1991 roku funkcję tę objęła pani Małgorzata Janusz
W latach 90-tych warunki pracy w bibliotece były bardzo trudne. Brakowało środków finansowych na zakup nowości książkowych, prace modernizacyjne i remontowe. Zbiory wzbogacano głównie dzięki darczyńcom. Pani Janusz nawiązała kontakty z wydawnictwami edukacyjnymi i dzięki tej współpracy możliwe stało się poszerzenie oferty czytelniczej.
Od 1 kwietnia 2000 roku nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika. Została nim pani Maria Cieśla, która pełni funkcję tę do chwili obecnej.
Zgodnie ze swoim Statutem, biblioteka służy doskonaleniu zawodowemu pedagogów. W dobie reform oświatowych, nowego systemu awansu zawodowego biblioteka stała się nieodzownym źródłem wiedzy i informacji edukacyjnej. Obecnie PBW Filia w Gorlicach dysponuje bogatym księgozbiorem naukowym z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, literatury pięknej, nauk ścisłych i przyrodniczych. Systematycznie wzbogacana jest oferta czasopism przeznaczonych dla pracowników oświaty.
W 2006 roku uruchomiono zmodernizowaną czytelnię oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Biblioteka Pedagogiczna w Gorlicach oprócz gromadzenia i udostępniania zbiorów prowadzi również działalność dydaktyczną dla szkół, placówek oświatowych powiatu gorlickiego. Na terenie biblioteki prowadzone są zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej, konkursy dla dzieci i młodzieży ( m.in. konkurs na ekslibris biblioteki, "W krainie baśni i legend" Andersena). Podjęto eksperymentalną formę biblioterapii z dziećmi wymagającymi psychicznego wsparcia, o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Począwszy od 2000 roku, w bibliotece cyklicznie organizowane są debaty dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu gorlickiego. Tematyka debat nawiązuje do aktualnie obchodzonych rocznic (np. "Spróbujmy żyć razem" z okazji obchodów Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych, "Rzecz o języku polskim" nawiązująca do obchodów Roku Języka Polskiego).
Pracownicy biblioteki organizują konferencje i zespoły samokształceniowe dla nauczycieli.
Przy priorytetowym traktowaniu środowiska nauczycielskiego, biblioteka jest powszechnie dostępna dla środowiska lokalnego.