Nasza oferta

 I  USŁUGI INFORMACYJNE:

• prowadzimy działalność informacyjno - bibliograficzną, sporządzamy zestawienia bibliograficzne na tematy związane z edukacją,
• oferujemy fachową pomoc w wyszukiwaniu informacji przy wykorzystaniu katalogów (elektronicznego oraz tradycyjnego), elektronicznej kartoteki zagadnieniowej, tworzonej na podstawie prenumerowanych czasopism oraz baz dostępnych w Internecie 
 

  II  USŁUGI EDUKACYJNE

dla uczniów:

  •  zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej:

- redagowanie bibliografii załącznikowej i przypisów bibliograficznych dla maturzystów,
- zapoznanie  ze źródłami wiedzy i informacji gromadzonymi w bibliotece,
- zajęcia z biblioterapii,
-lekcje biblioteczne rozwijające umiejętności interpersonalne (komunikacja, asertywność)

  • zapraszamy na wycieczki dydaktyczne prezentujące bibliotekę, jej zbiory i formy pracy. 


dla nauczycieli bibliotekarzy:
   
     Ważnym zadaniem Biblioteki jest wspieranie nauczycieli bibliotekarzy w ich pracy zawodowej, co czynimy od wielu lat. Systematycznie służymy doradztwem merytorycznym w zakresie zagadnień bibliotekarstwa oraz wsparciem metodycznym w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
W ramach prowadzonych działań proponujemy:

• spotkania samokształceniowe,
• fachowy księgozbiór, specjalistyczne czasopisma z bibliotekarstwa i informacji naukowej,
• kartotekę zagadnieniową umożliwiającą szybkie wyszukiwanie informacji m.in. na temat: etyki zawodu bibliotekarza, prawa bibliotecznego, norm bibliograficznych, bibliotekarstwa praktycznego, pracy z czytelnikiem, zajęć w bibliotece, czytelnictwa, technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w bibliotece, zajeć biblioterapeutycznych i in.
• adresy wydawnictw, redakcji czasopism, producentów druków i mebli bibliotecznych, adresy stron www,
• nauczyciel bibliotekarz może także liczyć na indywidualny instruktaż w zakresie pracy bibliotecznej 

dla nauczycieli i studentów kierunków pedagogicznych: 
 
• specjalistyczne zbiory z pedagogiki, psychologii, dydaktyki,
• programy nauczania, programy autorskie, podręczniki szkolne, książki metodyczne,
• wydawnictwa dotyczące awansu zawodowego, przykładowe plany rozwoju, materiały przydatne w czasie stażu,
• informatory o kierunkach kształcenia i doskonalenia nauczycieli,
• przykładowe scenariusze lekcji, zajęć wychowawczych, testy/sprawdziany,
• programy profilaktyczno-wychowawcze,
• zbiory audiowizualne: filmy z serii "Lekcje Przestrogi" o tematyce profilaktyczno- wychowawczej,
• zasoby kartotek zagadnieniowych, rejestrujące artykuły z czasopism (metodyka nauczania, pedagogika, psychologia, scenariusze uroczystości szkolnych, materiały dotyczące życia i twórczości pisarzy oraz wybitnych pedagogów, ekologia, regionalizm w wiele innych)

 

 III  INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ
 
   W czytelni PBW czynne jest Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Powstanie Centrum było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Komputery w Centrum służą do:

• wyszukiwania informacji dostępnych w Internecie,
• dostępu do komputerowych baz danych oraz katalogów i kartotek online,
• wspomagania nauczycieli w zakresie wyszukiwania informacji do celów dydaktycznych,
• korzystania przez użytkowników z multimedialnych źródeł informacji edukacyjnej,
• przygotowywania prezentacji multimedialnych i innych pomocy dydaktycznych.

   Z Centrum korzystać mogą wszyscy Czytelnicy Biblioteki. Korzystanie ze stanowisk z dostępem do Internetu jest bezpłatne. Szczegółowe informacje i zasady korzystania określa Regulamin ICIM.