Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane, jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) informujemy poniżej o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Nowym Sączu, oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Podstawą zapisania Czytelnika do Biblioteki jest udostępnienie przez Czytelnika niezbędnych danych osobowych. Dane osobowe Czytelnika są zapisywane i przechowywane na karcie zapisu i w dokumentacji Biblioteki. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane, jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) zwanym dalej Rozporządzeniem.

2. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61, 33-300 Nowy Sącz, reprezentowana przez Dyrektora. Kontakt jest możliwy na adres: pbwnowysacz@onet.pl lub telefonicznie pod numerem 184437067.

3. Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych pod numerem telefonu 184437067, lub adres e-mail: iod@pbwnowysacz.pl

4. Celem przetwarzania jest: zapewnienie dostępu do zbiorów bibliotecznych (na postawie art. 3 ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. Dz.U. z 2018 poz. 574 z późn. zm.), ochrona materiałów bibliotecznych i udostępnianie zbiorów (na podstawie art. 4. ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2018 poz. 574 z późn. zm.) oraz w celach statystycznych (na podstawie art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej Dz. U. z 2016 r. poz. 1068, z późn. zm.).

5. Podanie danych osobowych jest niezbędne do spełnienia obowiązków wynikających z wyżej wymienionej ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2018 poz. 574 z późn. zm.).

6. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

7. Dane osobowe nie są transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

8. Dane będą przetwarzane w okresie korzystania z usług Biblioteki, a potem w celach archiwalnych zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Sączu, o ile Czytelnik uregulował wszystkie zobowiązania wobec Biblioteki.

9. Dane nie będą profilowane.

10. Czytelnik ma prawo  do  dostępu  do  swoich  danych  osobowych  (art. 15 Rozporządzenia), do ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia), usunięcia (art. 17 Rozporządzenia,  pod  warunkiem,  że  zwrócił  wszystkie  materiały  i uregulował zobowiązania wynikające z Regulaminu), ograniczenia (art.18 Rozporządzenia), wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo przenoszenia danych (art. 20  Rozporządzenia)  oraz  praw o wniesienia   skargi   do organu nadzorczego.  Czytelnikowi  przysługuje  również  prawo  do  cofnięcia  zgody  na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie.