Wspomaganie

Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. poz. 369),  do zadań biblioteki pedagogicznej należy :

 • organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno - komunikacyjnej,
 • organizowanie i prowadzenie wspomagania bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania tymi bibliotekami,
 • organizowanie i prowadzenie sieci współpracy oraz samokształcenia dla nauczycieli.


W ramach  wspomagania szkół i placówek oświatowych Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu proponuje różne formy wspierania pracy szkół i placówek oświatowych:

 •     Gromadzenie literatury specjalistycznej z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki,
 •     Opracowywanie zestawień bibliograficznych na określony przez placówkę/szkołę  temat,
 •     Konsultacje dla nauczycieli z zakresu biblioterapii i organizacji biblioteki szkolnej,
 •     Wymianę doświadczeń w ramach sieci współpracy i doskonalenia dla bibliotekarzy,
 •     Porady eksperta ds. awansu zawodowego (bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, filologia polska),
 •     Prelekcje dla rodziców na temat wpływu czytania na rozwój dziecka, warsztaty dla rodziców dzieci młodszych "Książka inspiracją do zabaw z dzieckiem",
 •     Na stronie internetowej biblioteki aktualizowane są informacje dla nauczycieli o Otwartych Zasobach Edukacyjnych, Technologii Informacyjno Komunikacyjnej w pracy nauczyciela (TIK),
 •     Prowadzimy zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży na różnych etapach nauczania z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej  oraz zajęcia biblioterapeutyczne dla dzieci młodszych,
 •     Realizujemy konferencje edukacyjne, konkursy, projekty edukacyjne dla uczniów.

Szczegółowe informacje o podejmowanych przez bibliotekę działaniach zamieszczane są w działach Aktualności i Nasza oferta.  

Zadania biblioteki zawarte są w Statucie.