Historia

Kronika Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie odnotowuje już 31 grudnia 1950 r. wysokość księgozbioru Pedagogicznej Biblioteki w Nowym Sączu (698 wol.). Za oficjalne rozpoczęcie działalności   biblioteki przyjęto datę 24 marca 1952 roku, kiedy to Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie, mgr Stanisława Wisłocka zawiadomiła Ministerstwo Oświaty  i Wychowania o otwarciu swojej filii,  tj. Pedagogicznej Biblioteki Powiatowej w Nowym Sączu.

Zbiory mieściły się w  budynku ZNP przy ulicy Narutowicza 2. Do zasobów biblioteki dołączono książki będące  w posiadaniu Związku Nauczycielstwa Polskiego. Własny budżet  pozwolił na systematyczne gromadzenie  wydawnictw  potrzebnych w pracy nauczycieli. Współpracowano z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, promując literaturę fachową dla nauczycieli. Pracownicy biblioteki prowadzili kursy kwalifikacyjne dla bibliotekarzy szkolnych.   W 1974 roku księgozbiór liczył 18459 woluminów, zapisanych było 1548 czytelników. Zgodnie z ówczesnym regulaminem byli to wyłącznie pracownicy oświaty.

W związku z reformą administracyjną kraju Kuratorium Oświaty i Wychowania w Nowym Sączu  27 sierpnia 1975 roku przemianowało istniejącą bibliotekę na Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką. Dawne pedagogiczne biblioteki  powiatowe w Gorlicach, Limanowej, Nowym Targu, Zakopanem stały się filiami PBW w Nowym Sączu. W 1977 roku utworzono nową filię w Rabce. Pod koniec lat 80-tych  uzyskano dodatkowe pomieszczenie, w którym zorganizowano czytelnię na 10 miejsc, wydzielając  ze zbiorów księgozbiór podręczny.

Na czas remontu budynku przy ul. Narutowicza 2, Czytelnia została w 1983 r. przeniesiona do pawilonu  osiedlowego przy Al. Wolności, a wypożyczalnia do lokalu użyczonego przez Szk. Podst. nr 2 w Nowym Sączu. Wszystkie agendy biblioteki PBW zostały przeniesione z powrotem do budynku przy ul. Narutowicza  dopiero w 1992 roku. W latach 1983-1986  w  bibliotece mieściła się siedziba Oddziału Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Oprócz gromadzenia i udostępniania zbiorów biblioteka organizowała konkursy dla nauczycieli, promujące ich osiągnięcia dydaktyczne, zainicjowano  regionalny system informacji o czasopismach gromadzonych w sądeckich bibliotekach i ośrodkach INTE, realizowano zajęcia z edukacji czytelniczej, współpracowano z doradcami ds. bibliotek szkolnych.   W l.1990-2014 w strukturze PBW działało Muzeum Oświaty w Nowym Targu, którego celem było  gromadzenie, opracowywanie i eksponowanie materiałów związanych z historią oświaty województwa nowosądeckiego (obecnie zbiory muzeum włączono do zbiorów  Filii PBW  w Nowym Targu). Współpracowano z Instytutem Goethego w Krakowie, pozyskując niemieckojęzyczne książki. Według badań  prof. dr hab. Elżbiety B. Zybert z Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadzonych   w  1997 r., PBW w Nowym Sączu  zajmowała  czwarte miejsce  w Polsce pod względem wskaźnika aktywności czytelniczej wśród innych bibliotek pedagogicznych.*

W roku 1999 na skutek reformy administracyjnej kraju prowadzenie PBW przejął Samorząd Województwa  Małopolskiego. Biblioteka stała się samodzielną jednostką budżetową. Utworzony Wydział Administracyjno-Gospodarczy prowadzi obsługę finansową PBW wraz z podległymi jej filiami w Gorlicach, Limanowej, Nowym Targu, Rabce i Zakopanem. W  PBW działają: Wydział Informacji Pedagogicznej i Wydział Gromadzenia, Opracowania  i Udostępniania zbiorów.

W 2006 roku otwarto Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.   Pracownicy biblioteki wspierają rozwój zawodowy nauczycieli, wspomagają szkoły i placówki oświatowe w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, poprzez gromadzenie fachowej literatury, działalność informacyjną i bibliograficzną, otwarte zajęcia edukacyjne, organizowanie konferencji edukacyjnych. Służą pomocą bibliotekarzom szkolnym w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną. W 2009 roku zorganizowano dla nich konkurs na prezentację multimedialną „Biblioteka w mojej szkole”. Od 2010 roku przy bibliotece działa Koło Sądeckie Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego. Członkinie piszą autorskie programy, prowadzą zajęcia biblioterapeutyczne w sądeckim szpitalu, w szkołach i przedszkolach, organizują cykl konferencji „Biblioterapia w szkole”. Bibliotekarki współpracowały ze Świetlicą Środowiskową na os. Barskim w realizacji projektu biblioterapeutycznego  „Drogowskazy”, promującego zachowania prozdrowotne. Dla dzieci romskich uczęszczających do Świetlicy Integracyjnej „Promyczek” przy ulicy Jana Pawła II w Nowym Sączu przygotowały projekt „Piąta strona świata”. Jego celem było poznanie legend różnych narodów.

Od 2011 roku czytelnicy mogą uzyskać informację o zbiorach za pomocą katalogu dostępnego on-line.

Przedstawiciele biblioteki uczestniczą w kolejnych edycjach Ogólnopolskiego Forum Bibliotek Pedagogicznych organizowanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Krakowie. W roku 2013  "Działalność Koła Sądeckiego Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego" omówiła  Jolanta Obrzut a Małgorzata Janusz przedstawiła referat "Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu Filia w Gorlicach w systemie kształcenia ustawicznego". W 2017 roku  Barbara Kozik - miała wystąpienie na temat: "Przykłady działań Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu w zakresie upowszechniania nowych technologii."

Szczególnym wsparciem otaczane są biblioteki szkolne. Nauczyciele bibliotekarze mogą wypożyczyć materiały metodyczne, uzyskać informację na temat organizacji i zarządzania biblioteką oraz promocji czytelnictwa. Od 2014 roku w bibliotece prowadzona jest sieć współpracy i samokształcenia dla bibliotekarzy szkolnych, która jest płaszczyzną wymiany doświadczeń w zakresie pracy bibliotecznej oraz kształtowania zainteresowań czytelniczych metodami tradycyjnymi i z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej.  Spotkania szkoleniowe bibliotekarek odbywały się też w nowosądeckich szkołach: Zespole Szkół Budowlanych, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Marii Konopnickiej oraz Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Mystkowie. Bibliotekarki z tych szkół prezentowały swój warsztat pracy. Na szkolenia bibliotekarskie zapraszano pracowników naukowych UP w Krakowie: dr Dorotę Kamisińską, dr Wandę Matras-Masztalerz, współpracowano z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Krakowie.

Pracownicy realizują różne formy promocji czytelnictwa: eventy, konkursy, spotkania autorskie, plebiscyty na ulubioną książkę i własne projekty czytelnicze. Bibliotekarki współpracowały także z Centrum Edukacji Obywatelskiej w realizacji w szkołach projektu „Poczytajmy”. Dla uczniów szkół podstawowych cyklicznie organizowany był konkurs „Czytam, bo lubię” na wiersz o książce i bibliotece (2014, 2015, 2016). Biblioteka wspomaga szkoły w realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa poprzez udostępnianie publikacji, konsultacje w sprawie doboru tytułów do zakupu dla biblioteki szkolnej, wygłaszanie prelekcji dla rodziców, zajęcia kształtujące zainteresowania czytelnicze. Popularnością cieszą się zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Co roku na stronie internetowej aktualizowana jest oferta edukacyjna.

Biblioteka promuje twórczość nauczycieli poprzez konferencje z cyklu „Nauczyciel z pasją”. Do roku 2017 odbyły się trzy edycje. Konferencje te zainspirowały bibliotekarki do  realizacji  cyklu warsztatów „Twórczy nauczyciel – twórczy uczeń” w czasie których nauczyciele dzielili się z innymi swoimi umiejętnościami artystycznymi. Dzięki współpracy z Urzędem Marszałkowskim, Wydawnictwem Epideixis i Centrum Metody Krakowskiej nauczyciele najmłodszych uczniów doskonalili swoją wiedzę. Dwukrotnie zorganizowano festiwal „Książkowe Moliki”w czasie  którego uczniowie szkół podstawowych prezentowali przedstawienia teatralne przygotowane na podstawie wybranych książek. Zainteresowaniem cieszyła się gra miejska „Zaginione Królestwo Molikolandii”w której uczestniczyły dzieci wraz z rodzicami lub opiekunami.

W realizacji wychowania patriotycznego i promowaniu wiedzy o regionie Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu współpracuje z Domem Historii, Fundacją Nomina Rosae, Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu, Archiwum Narodowym Oddział w Nowym Sączu oraz ze szkołami. Organizowane są  konferencje edukacyjne, warsztaty, gry edukacyjne. Efektem tej współpracy są m.in. coroczne obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu i rocznice likwidacji getta w Nowym Sączu. Więcej informacji w artykule „Przykłady działań PBW w Nowym Sączu w zakresie edukacji patriotycznej i historycznej” HEJNAŁ OŚWIATOWY 2017, nr 5, s. 9-11, dostępnym na stronie www MCDN w Krakowie

W roku 2018  zbiory przeniesiono do budynku Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli - ODN w Nowym Sączu. ul. Jagiellońska 61. 

W 2019 roku Księgozbiór liczył ponad 60 tys. książek, broszur, materiałów audiowizualnych i największy w Nowym Sączu zbiór czasopism z pedagogiki i psychologii. Czytelnicy mają dostęp do wirtualnej czytelni IBUK Libra oraz mogą wypożyczyć czytniki elektronicznych książek. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać wszyscy zainteresowani czytelnicy.

 

Dyrektorzy PBW w Nowym Sączu: Jadwiga Zielińska 1952-1965, Irena Antoń 1965-1966, Wanda Zegzda 1966-1969, Antonina Neznal 1969-1975, Stefan Mróz 1975-1982, Anna Siwik 1982-1988, Janusz Staszek 1988-1992, Halina Kociubińska 1992-1995, Teresa Kassube 1995-1998, Barbara Kozik 1998-2011, od 2011 r. Artur Franczak.

*Zybert E.B.: Biblioteki pedagogiczne u progu reformy administracyjnej kraju ... i co dalej ?  PORADNIK BIBLIOTEKARZA  1999,   nr 4, s. 2-7