Koncepcja pracy

Misja Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu

Misją Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu jest wspomaganie szkół i placówek oświatowych, zagwarantowanie dostępu do różnorodnych źródeł wiedzy osobom kształcącym się i doskonalącym, w szczególności nauczycielom, studentom i uczniom.

Naszym celem jest wspomaganie procesu uczenia się przez całe życie, zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu oraz  współudział w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego.

 Koncepcja pracy  

 Wspieramy rozwój zawodowy nauczycieli, wspomagamy szkoły i placówki oświatowe w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, uwzględniając kierunki polityki oświatowej państwa,   poprzez gromadzenie i udostępnianie fachowej literatury, działalność informacyjną i edukacyjną.

Użytkownicy mają wpływ na tworzenie księgozbioru poprzez możliwość zgłaszania propozycji zakupu nowości bezpośrednio u bibliotekarza, poprzez skrzynkę dezyderatów w wypożyczalni lub za pomocą witryny internetowej.

Inspirujemy i promujemy edukację czytelniczą i medialną poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych, organizację konkursów i projektów dla uczniów. Realizowane formy pracy z uczniami przygotowywane są z uwzględnieniem innowacyjnych metod nauczania, umożliwiają rozwój kreatywności i potencjału twórczego ucznia.

Jednym z naszych priorytetów jest wspomaganie bibliotek szkolnych. Udzielamy pomocy bibliotekarzom szkolnym w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną. Promujemy nowatorskie metody upowszechniania czytelnictwa. Prowadzimy sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych.

Zapewniamy wysoką jakość usług bibliotecznych poprzez aktualizację zbiorów, dostęp do elektronicznych  i cyfrowych źródeł informacji: (IBUK Libra i Academica), podnoszenie kompetencji zawodowych i współdziałanie z innymi bibliotekami pedagogicznymi województwa małopolskiego.  

Istotnym elementem naszej strategii działania jest współpraca z placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami i instytucjami kulturalnymi w dziedzinie promowania wartości edukacji oraz działań dotyczących wychowania młodego pokolenia.

Przy bibliotece działa Koło Sądeckie Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego, które wspiera nauczycieli pragnących wykorzystywać terapeutyczną funkcję książki.

Zapewniamy przyjazne i nowoczesne miejsce do nauki i samokształcenia. Jako publiczna biblioteka pedagogiczna służymy szerokiemu gronu użytkowników.  Z usług biblioteki może skorzystać każdy, kto chce uzupełniać i uaktualniać wiedzę oraz nabywać nowe kompetencje.