Koncepcja pracy

 Misja Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu

    Misją Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu jest wspomaganie szkół i placówek oświatowych, zagwarantowanie dostępu do różnorodnych źródeł wiedzy osobom kształcącym się i doskonalącym, w szczególności nauczycielom, studentom i uczniom.
     Naszym celem jest wspomaganie procesu uczenia się przez całe życie, zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu oraz  współudział w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego.

 

 Koncepcja pracy PBW  lata 2016-2020

 

Wspieramy rozwój zawodowy nauczycieli, wspomagamy szkoły i placówki oświatowe w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, uwzględniając kierunki polityki oświatowej państwa,  poprzez gromadzenie fachowej literatury, działalność informacyjną i edukacyjną. Na zapotrzebowanie zgłoszone przez czytelnika lub instytucję sporządzamy zestawienia bibliograficzne. Ważnym elementem naszej polityki informacyjnej jest witryna internetowa biblioteki. Dzięki niej czytelnik ma informację o ofercie biblioteki. Zapewniony jest dostęp do katalogu on-line, najnowszych zestawień bibliograficznych, Otwartych Zasobów Edukacyjnych i poradnika „Nauczyciel w świecie TIK” (Technologii Informacyjno Komunikacyjnej).
Użytkownicy mają wpływ na tworzenie księgozbioru poprzez możliwość zgłaszania propozycji zakupu nowości bezpośrednio u bibliotekarza, poprzez skrzynkę dezyderatów w wypożyczalni lub za pomocą poczty elektronicznej. Wykazy zakupionych nowości publikowane są na stronie internetowej biblioteki.
Inspirujemy i promujemy edukację czytelniczą i medialną poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych i organizację konkursów dla uczniów. Realizowane formy pracy z uczniami przygotowywane są z uwzględnieniem innowacyjnych metod nauczania, umożliwiają rozwój kreatywności i potencjału twórczego ucznia. 
Dużą uwagę przykładamy do wspomagania bibliotek szkolnych. Udzielamy pomocy bibliotekarzom szkolnym w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną. Organizujemy dla nich szkolenia. Duży nacisk kładziemy na zaprezentowanie nowatorskich metod upowszechniania czytelnictwa. Prowadzimy sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych.
Przy bibliotece działa Punkt Konsultacyjny Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego. Bibliotekarze zrzeszeni w Kole Sądeckim Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego udzielają porad i wskazówek nauczycielom pragnącym wykorzystywać terapeutyczną funkcję książki. Udostępniają programy, scenariusze i literaturę biblioterapeutyczną.
   

Dążymy do zapewnienia wysokiej jakości usług bibliotecznych poprzez aktualizację zbiorów, dostęp do elektronicznych źródeł informacji, ciągłe podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych i współdziałanie z innymi bibliotekami pedagogicznymi województwa małopolskiego.   Istotnym elementem naszej strategii działania jest współpraca z placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami i instytucjami kulturalnymi w dziedzinie promowania wartości edukacji oraz działań dotyczących wychowania młodego pokolenia. Wspólnie organizujemy konferencje edukacyjne.
Aby ułatwić i wyrównać szanse dostępu do zbiorów, umożliwiliśmy wszystkim czytelnikom zdalny dostęp do książek elektronicznych na platformie IBUK Libra. W tym celu Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu weszła w skład konsorcjum „Galicyjskie Biblioteki Pedagogiczne”.
Nasza biblioteka to przyjazne miejsce do nauki. Do dyspozycji  użytkowników  są stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu, Wi-Fi w czytelni, można pracować wykorzystując materiały biblioteczne i zasoby sieci. Wszyscy  mają dostęp do usług reprograficznych ze zbiorów biblioteki (ksero, skanowanie).
Staramy się być otwarci na potrzeby czytelników, mogą  oni kontaktować się z bibliotekarzami telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
   
Naszymi priorytetami w ciągu najbliższych trzech lat są:
- pełna komputeryzacja procesów bibliotecznych, włącznie z udostępnieniem modułu wypożyczeń,
- zastosowanie nowych technologii w działalności informacyjnej,  w ramach modernizacji sieci bibliotek pedagogicznych województwa małopolskiego (m.in. wspólny, zintegrowany biblioteczny system komputerowy), 
- wspomaganie bibliotek szkolnych,
- wspieranie szkół w realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
- edukacja czytelnicza ze szczególnym uwzględnieniem biblioterapii,
- edukacja patriotyczna,
- edukacja międzykulturowa.


OFERTA DLA NAUCZYCIELI:
- Literatura fachowa (pedagogika, psychologia, metodyka nauczania, publikacje związane z kierunkami polityki oświatowej państwa).
- Specjalistyczne czasopisma.
- Elektroniczna baza bibliograficzna obejmująca wydawnictwa zwarte i artykuły z czasopism dostępnych w bibliotece.
- Tematyczne zestawienia bibliograficzne dotyczące nauczania i wychowania.
- Wsparcie w zakresie Technologii Informacyjno Komunikacyjnej  (Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, Otwarte Zasoby Edukacyjne, ciekawe edukacyjne strony internetowe).
- Instruktaż w zakresie prowadzenia biblioteki szkolnej.
- Konferencje szkoleniowe dla nauczycieli bibliotekarzy.
- Prowadzenie otwartych zajęć z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej.
- Fachowa informacja indywidualna i  instruktaż w korzystaniu z warsztatu informacyjnego biblioteki, bibliotek internetowych, różnego rodzaju katalogów on-line.
- Konferencje tematyczne.
- Pomoc w przygotowaniu konkursów i uroczystości szkolnych.
- Zajęcia grupowe dla zespołów przedmiotowych.
- Wsparcie w zakresie awansu zawodowego (porady eksperta, przydatna literatura).
- Wsparcie dla nauczycieli nowatorów (literatura na temat nowoczesnych metod nauczania).
- Doradztwo w zakresie biblioterapii.


OFERTA DLA STUDENTÓW:
- Dostęp do fachowej literatury z różnych dziedzin wiedzy.
- Tworzenie i udostępnianie zestawień bibliograficznych / tematycznych wykazów literatury na tematy związane z kierunkiem studiów.
- Obszerna i na bieżąco aktualizowana kartoteka zagadnieniowa (informacje o artykułach z czasopism dostępnych w bibliotece).
- Fachowe i kompetentne porady biblioteczno-bibliograficzne udzielane  przy wykorzystaniu  bibliotecznego warsztatu informacyjnego oraz elektronicznych baz danych dostępnych w Internecie.
- Praktyki dla studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.
- Możliwość udziału w konferencjach, warsztatach i innych formach szkoleniowych organizowanych przez bibliotekę.


OFERTA DLA UCZNIÓW:
- Księgozbiór tradycyjny i Otwarte Zasoby Edukacyjne – wartościowe źródła informacyjne dostępne bezpłatnie w Internecie.
- Indywidualna pomoc w wyszukiwaniu i selekcji materiałów potrzebnych w czasie nauki.
- Instruktaż w korzystaniu z katalogów i wirtualnych bibliotek.
- Pomoc w tworzeniu bibliografii.
- Edukacja czytelnicza i medialna.
- Edukacja regionalna.
- Pomoc w przygotowaniu do matury poprzez gromadzenie odpowiedniej literatury (repetytoria, kompendia), informacja o  portalach internetowych dla maturzystów.
- Promowanie twórczości uczniowskiej poprzez wystawy.

Jesteśmy biblioteką publiczną, z  usług biblioteki może  korzystać  każdy, kto znajdzie w księgozbiorze potrzebną publikację.