Książki

Gromadzimy:

 • literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych,
 • publikacje naukowe i popularno-naukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania,
 • literaturę piękną a także teksty kultury, o których mowa w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,
 • piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
 • podręczniki szkolne oraz przykładowe programy nauczania i programy wychowania przedszkolnego,
 • materiały informacyjne o kierunkach realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, 
 • materiały, w tym literaturę przedmiotu stanowiące wsparcie szkół i placówek w realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • materiały, w tym literaturę przedmiotu dotyczące problematyki związanej z udzielaniem dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zbiory PBW

 • ponad 200 tys. książek, broszur, zbiorów audiowizualnych, w tym w samym Nowym Sączu ponad 60 tys.,
 • zbiór podręczników szkolnych, okazowe egzemplarze nowych podręczników,
 • wybrane bibliografie retrospektywne z pedagogiki i nauk pokrewnych oraz literatury,
 • informatory o formach doskonalenia nauczycieli,
 • 87 tytułów czasopism w prenumeracie rocznej, w tym 74 dla nauczycieli, wychowawców, bibliotekarzy szkolnych,
 • zbiory multimedialne,
 • wykaz publikacji wydanych przed rokiem 1945, dostępnych w zbiorach PBW.

Na życzenie czytelnika biblioteka może zrealizować wypożyczenie międzybiblioteczne na zasadach określonych w § 11 Regulaminu biblioteki.